Tietosuojaseloste Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

 

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Jimmy's Garage

Topeeka 71

61800 Kauhajoki

Puhelin 0400 457770. Olen päivät muualla töissä joten työaikaa on hyvin rajallisesti.
Parhaiten saat yhteyden sähköpostitse taikka yhteydenottolomakkeella.

Sähköposti: info@jimmysgarage.fi

Y-tunnus 2765946-2

 

 

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

 

Jimi Lepistö

info@jimmysgarage.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Jimmy's Garage verkkokaupan asiakasrekisteri

 

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

 

Jimmy's Garage verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja (rekisteröityneet asiakkaat) henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, markkinointiin, yhteydenottojen hoitamiseen sekä muihin verkkokauppaan liittyviin tarkoituksiin kuten palveluiden kehittämiseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteröidyistä kerätään rekisteriin perustietoja kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, uutiskirjeen tilaus ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Asiakkaan ilmoittamat tiedot ja tiedot jotka syntyvät asiakkaan käyttäessä palvelua, esimerkiksi tilauksiin liittyvät tiedot.

 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Henkilötietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt ja niihin pääsy edellyttää tunnistamisen käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

 

9. Tarkastusoikeus

 

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa järjestelmään tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö on tehtävä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

 

10. Tietojen korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

 

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai hakijan pyynnöstä oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.